Technická příprava výroby

V oblasti TPV poskytuje INmedias profesionální řešení pro ty nejnáročnější uživatele. Tvorbu struktury výrobku zajišťuje Kusovník, posloupnost výrobních činností předepisuje Technologický postup, plánované ocenění výrobků a zakázek stanoví Kalkulace nákladů, roztřídění do skupin podobných dílů umožní Třídník součástkové základny, životní cyklus výrobku udržuje systém Změnového řízení, definici konstrukčních a technologických variant zabezpečí aparát Variantní dokumentace.

 

Kusovník

Sestavy výrobku, jeho vazby nižší versus vyšší mezi vyráběnými a nakupovanými komponentami výrobku, vznikají na principu stavebnicového kusovníku. Výpočtovými funkcemi se vazby snadno převedou do podoby kusovníku strukturního, souhrnného, inverzního nebo rozdílového. K dispozici je neomezený počet pozic sestavy a libovolný počet úrovní vnoření. Je-li zapotřebí sestavit při popisu montáže jednotlivé pozice do jiných než konstrukčních celků, dovolí program uspořádat vazby výrobku odlišně ve dvou režimech: konstrukční a technologický kusovník.

IS INmedias umožňuje import kusovníkových rozpisek primárně vytvářených v CAD systému. V nabídce jsou dvě základní formy přenosu dat.

  • Jednodušší způsob, při němž dochází ke zpracování TXT nebo XLS souboru exportovaného z CAD aplikace. V případě, že je na straně CAD rozpisky zavedena jednoznačná identifikace jednotlivých pozic kusovníku tím, že u vyráběných komponent se v rozpisce uvádí číslo výkresu a u nakupovaných materiálů označení skladové položky, proběhne import dat na podnět uživatele víceméně automatizovaně. V opačném případě se k přenosu využije interakce uživatele a v situacích, kdy program automaticky nerozpozná komponentu z CAD, nabídne dialogové okno pro zadání nakupované komponenty do katalogu materiálů.
  • Jiný, komfortnější způsob je založen na existenci online propojení mezi databází INmedias a úložištěm informací sdílených v PLM databázi. Uživateli CAD systému je nabízen seznam materiálových položek primárně spravovaných v IS INmedias s možností jejich výběru a přenosu do kusovníkové rozpisky. Synchronizace pozic kusovníku do INmedias probíhá automatizovaně.

 

Technologický postup

K definici pracovních postupů výrobku lze využít neomezený počet sériově nebo paralelně řazených operací. Jejich popis může být libovolně podrobný. Produktivitu práce při tvorbě operací výrazně zvyšuje možnost kopírování podobných postupů a podpora "technologických" číselníků. Mezi ně patří typové operace a typové operační úseky, pracoviště a výrobní pomůcky. V operaci se zadává čas jednotkový, dávkový a dopravní (mezioperační) jako základ pro určení pracnosti a celkové doby trvání. Stanovení norem času je pro vybrané profese podporováno přídavným normovacím modulem. Náklady na každou operaci mohou být ovlivněny plánovaným počtem dělníků a strojů, velikostí technologické dávky, plánovanou relativní nebo absolutní zmetkovitostí. Systém umožňuje nakreslení operačního náčrtu a vytvoření návodky k operaci.

 

Kalkulace nákladů

Kalkulace slouží pro stanovení plánovaných nákladů finálních výrobků a polotovarů vlastní výroby nebo zakázek. Systém INmedias podporuje uživatelské sestavení kalkulačních vzorců. Podle charakteru výpočtu (přímé náklady, úplné vlastní náklady, prodejní cena,...) obsahují vzorce různé proměnné: přímý materiál, přímé mzdy, režie výrobní, odbytová a správní, ostatní náklady, zisk apod. Kalkulace se provádí jednotlivě nebo hromadně a podle potřeby si uživatel za kalkulovanou množinu zvolí výrobek, celou zakázku nebo v případě hromadného přecenění kompletní dokumentaci. Ocenění vstupů vychází ze sazeb tarifních tříd, hodinových nákladů pracovišť a cen nakupovaných materiálů, přičemž jejich ceny jsou volitelně dosazovány jako pevné nebo z aktuálních skladových cen.

Oceňované vstupy i výsledné kalkulované ceny polotovarů a finálních výrobků mohou uchovávat svou historii. To v případě predikce cen vstupů dovoluje kalkulovat i ceny budoucí.

 

Třídník součástkové základny

Nástroj třídění se uplatní tehdy, pokud je výhodné rozdělit výrobky do skupin s podobnými vlastnostmi. S výhodou se této funkcionality využije při urychlení tvorby nové technické dokumentace a při definici klíčových parametrů výrobků rozhodných u plánování a řízení výroby.

Princip třídění je založen na vertikální metodě, při níž se zkoumaná množina postupně podrobněji dělí do významově stále užších podmnožin. Tyto hierarchicky uspořádané skupiny, podle kterých se provádí dělení, jsou přizpůsobeny výrobkové základně zákazníka. K dispozici je grafická, textová nebo smíšená definice skupin. Každý výrobek může získat jeden nebo dva různé třídicí kódy. Dvojí zatřídění se například uplatní při potřebě rozlišovat odděleně podobnost podle hledisek konstrukčních a technologických.

 

Obr. Příklad třídníku se skupinami rotačních součástí s osovým otvorem

 

Změnové řízení

Změna dat TPV má v systému INmedias povahu řízené korekce u operace technologického postupu, pozice v kusovníku nebo cenové kalkulace. Aplikace změny je postavena na dvou základních atributech: číslo změny a časová platnost. S jejich pomocí se sledovaný záznam rozdělí na dva. V původním je uchována historie s časově omezenou platností, v novém se uvedou požadované změny.

 

Variantní dokumentace

Varianta je v INmedias chápána jako možnost definovat v technické dokumentaci jednotlivé varianty pozic - forma variantních kusovníků, a varianty operací - forma variantních technologických postupů. Kombinací dvou výše uvedených vlastností je podporován životní cyklus výrobku. Vznikají tak různá provedení výrobků.

 

Máme informační systém pro technickou přípravu výroby. Rádi vám ho ukážeme