Nákup

Modul Nákup slouží k zajištění objednávky a řízení dodávky zboží a služeb. Činnosti související v IS INmedias s řízením nákupu jsou rozděleny do úloh Žádanky na nákupNákupní objednávky a Plán příjmu na sklad.

 

Žádanky na nákup

Základní potřeba zboží a služeb vychází z plánovaného objemu výroby prověřeného materiálovou bilancí. Je shromažďována v samostatné oblasti adresných žádanek, které jsou identifikovatelné označením, plánovaným množstvím, požadovaným termín vstupu do výroby a vazbou na konkrétní výrobní příkaz. Žádanky se dělí na dvě skupiny podle toho, zda jim byl přidělen dodavatel (s/nebo bez dodavatele).

Zpracování žádanek na nákup do podoby nákupních objednávek je podporováno funkcemi založenými na různých podmínkách kumulace stejných komponent. Pokud se má sledovat adresnost nákupu, zvolí se režim zajišťující provázanost se zakázkami. Jiný režim vyhodnotí kumulaci z hlediska porovnání plánovaného data dodání, termínu vstupu do výroby a známého intervalu kumulace. Množství ze žádanky může být při předávání do závazné objednávky zaokrouhleno s ohledem na minimální objednávku resp. násobek objednávky.

 

Nákupní objednávky

Nákupní objednávky vznikají prakticky na základě třech podnětů:

  • žádanky na nákup, s možným zachováním adresné vazby na zakázky z plánů výroby,
  • hladinově řízené materiály, v případě že jejich aktuální zásoba poklesla na skladových kartách pod nastavenou řídící mez (princip minimální hladiny),
  • přímý požadavek uživatele, neboť objednávku na nákup lze samozřejmě vystavit na cokoliv, aniž by zboží nebo služba musely existovat v plánu výroby nebo být hladinově řízené.

Systém nákupních objednávek rozděluje informace mezi hlavičku a jednotlivé položky objednávky. Mezi klíčové atributy patří:

  • termín založení nákupní objednávky a každé její položky,
  • termín odeslání nákupní objednávky dodavateli,
  • relace mezi požadovaným termínem dodání a skutečným termín dodání (vztahuje se ke každé položce nákupní objednávky),
  • relace mezi žádaným množstvím z plánu, objednaným množstvím a skutečně dodaným množstvím,
  • kontrolní stav "přijaté faktury" signalizující zapracovaní nákupních cen z odpovídajících přijatých faktur,
  • kontrolní stav "dodáno", který je automaticky nastaven v okamžiku splnění dodávky, nebo je uživatelsky nastavován na neúplně dodané položce objednávky proto, aby systém při materiálové bilanci nepočítal s tím, že v objednávce zbývající množství materiálu bude ještě dodáno.

 

Plán příjmu zboží a služeb na sklad

Dodávky zboží a služeb jsou v IS INmedias zpracovány prostřednictvím skladového příjmového dokladu. Výběrem odpovídající nákupní objednávky se automaticky vytváří plán příjmu pro dotčené skladové karty. Všechno, co má být podle plánu přijato, lze zpracovat hromadně, za předpokladu že dodávka koresponduje s objednávkou (položky i jejich množství souhlasí).

Zpracování dodávek může být doplněno o hodnocení dodavatelů. Kritéria (např. dodržení termínu, kvality, ceny, množství) jsou z jednotlivých dodávek vyhodnocována a tvoří podklad pro celkové hodnocení obchodního partnera.

Příjmový doklad nebo každá přijímaná položka, resp. její příjmový skladový pohyb může být adresně doplněn o přijaté dokumenty. Pro tento účel lze využít standardní nástroje IS INmedias a pomocí správy elektronických dokumentů připojit např. materiálový atest, prohlášení o shodě, apod.

 

Řízení a správa nákupů firmy je s naším informačním systémem snadná. Napište nám, rádi vám vše ukážeme