Skladová evidence

Skladovou evidenci lze vést prostřednictvím libovolného počtu skladů, typově rozdělených na sklady vstupní (nakupovaných materiálů a služeb), polotovarové a sklady finálních výrobků. IS INmedias disponuje nástroji pro optimalizaci a řízení stavu zásob. Sklady členěné na regály, regálové sekce, patra a jejich buňky organizuje a řídí pomocí aparátu řízeného skladu (polohované sklady, poziční sklady).

Základem skladového hospodářství je číselník skladových karet. Technické specifikace a vlastnosti skladované položky jsou čerpány z ceníků nakupovaných a vyráběných položek. Změna stavu zásob probíhá na principu příjmových nebo výdejových dokladů a jejich pohybů. K dispozici jsou příjemky, výdejky, dodací listy, převodky mezi sklady, převodky mezi kartami, zápůjčky a speciální pohyby provádějící inventurní korekce nebo přecenění skladových zásob.

Dodatečné ocenění. Princip oceňování příjmových dokladů umožňuje naskladňovat a bezprostředně vydávat položky i bez ceny. Pozdější doplnění nákupní ceny, včetně vedlejších nákladů, zajistí přesné ocenění a automatický přepočet všech souvisejících dokladů. Funkcionalita dodatečného oceňování současně dovoluje na příjmu opravit i chybně zadané množství.

Hromadné pohyby. Efektivními nástroji při práci se skladovými zásobami se stávají funkce podporující hromadný příjem a hromadný výdej. Hromadný příjem se uplatňuje u zpracování položek z nákupní objednávky za předpokladu, že dodávka koresponduje s objednávkou a položky i jejich množství souhlasí.

Hromadný výdej lze aplikovat například z úlohy Plán výdeje. V ní je podle zvoleného kritéria najednou zpracovávána k výdeji označená množina skladových karet. Jiný hromadný výdej řeší požadavek, kdy se mají vydávat materiály do výroby postupně, po úrovních kopírujících logiku struktury zakázky. Pro tyto případy existuje v IS INmedias možnost vybrat ze struktury výrobku libovolnou sestavu a hromadně vydat všechny komponenty z její úrovně nebo případně i z vnořených podsestav najednou.

Mechanismus přepočtu množství. Skladovaná položka má vedenu zásobu ve skladové měrné jednotce. Funkce zajišťující přepočet dodávaného (nakupovaného) množství dovoluje přijímat zásobu na skladovou kartu i v jiné (technické) jednotce. Algoritmus, který převede přijímané množství z technické na skladovou jednotku, čerpá z přepočítacího koeficientu mezi měrnými jednotkami stanovovaného pro jednotlivé komponenty.

Speciální sklady. Zvláštním případem fyzického skladu je výdejna výrobních pomůcek. Výdeje nářadí, nástrojů a měřidel se v ní provádí formou výdeje do spotřeby nebo zapůjčením zaměstnancovi. V těchto případech se vede přehled o zapůjčených pomůckách na kartách zaměstnanců.

Jiným typem skladů jsou virtuální dílenské sklady. Podle povahy evidovaných zásob výrobního střediska se dělí na dvě kategorie: IN sklady a OUT sklady. Evidenci komponent (materiálů a polotovarů) vydaných pro zabezpečení činností výrobní dílny, ale doposud nespotřebovaných, provádí IN sklad. Úkolem OUT skladu je evidovat výrobním střediskem dokončené polotovary vlastní výroby, nacházející se mimo výrobní mezisklad. Sklady IN/OUT se využívají v operativním řízení výroby a při oceňování nedokončené výroby (zásoby IN a OUT skladů tvoří jednu ze skupin).

Řízení stavu zásob. U skladových karet nakupovaných materiálů a vyráběných polotovarů je důležité držet optimální zásobu z hlediska zabezpečení jejich potřeb pro výrobu. IS INmedias má k dispozici algoritmy, které průběžně aktualizují hladiny minimálních zásob. Vychází se přitom z trendu minulých i budoucích prodejních objednávek, popřípadě z marketingových výhledů. Základními nástroji výpočtu jsou obvyklá dodací (výrobní) lhůta a velikost objednávky (optimální výrobní dávky). Zjistí-li se nedostatečná zásoba, porovnáním aktuálního stavu zásob a doporučené hladiny minimální zásoby, lze automaticky vygenerovat požadavek na nákup materiálu, resp. požadavek na výrobu polotovaru.

Řízený sklad. Prostřednictvím IS INmedias mohou být řízeny procesy skladu s cílem optimalizovat průběh skladových operací a rozmístění zásob ve skladovém prostoru. Princip je založen na on-line komunikaci mezi informačním systémem INmedias a mobilním terminálem s integrovaným snímačem čárového kódu. Ve skladě se předpokládá provoz bezdrátové Wi-Fi sítě. Mezi podporované procesy patří příjem zboží, naskladnění (volba regálové buňky), přeskladnění (změna regálové buňky), inventura (kontrola zásoby v regálové buňce), vyskladnění (uvolnění regálové buňky) a výdej zboží.

Skupiny alternativních skladových karet. Existují-li ve skladě zaměnitelné materiály (materiály stejných nebo zanedbatelně se lišících parametrů), využije se s výhodou vlastnosti INmedias, kterou je schopnost zařadit skladovou kartu do skupiny alternativních karet. Alternativní skupiny se využijí při plánování žádanek na nákup a při výdeji materiálů do výroby. V případě zjištění nedostatečné zásoby na primárně posuzované kartě, systém automaticky vyhodnocuje zásobu sumárně na ostatních kartách skupiny. Skupina alternativních materiálů může být vyhodnocována neomezeně z hlediska celého výrobního sortimentu, nebo její zapojení může být podmíněno příslušností ke konkrétnímu výrobku.

 

Hledáte informační systém pro skladovou evidenci? Rádi vám ukážeme INmedias. Budete nadšeni