Marketing a obchod

Aktivity prováděné v této oblasti IS INmedias rozvíjí informace o obchodních partnerech a kontaktních osobách. U potenciálních obchodních případů je podporováno zpracování poptávek a nabídek s vazbou na katalog výrobků a ceníky. U uzavíraných obchodů se evidují objednávky zákazníků. Vznikají obchodní zakázky s vazbou na volné množství na skladě hotových výrobků nebo výrobní zakázku, v případě vyráběné položky. Činnosti obchodních referentů může významným způsobem zefektivnit používání konfigurátoru výrobků.

 

Řízení poptávek a nabídek

První obchodní kontakt může být navázán v rámci poptávkového a nabídkového řízení. IS INmedias poskytuje podporu při zpracování agendy nabídky tím, že u cizích výrobků nebo poskytovaných služeb provádí předkalkulaci nákladů a pracnosti. Nabídky lze interně připravit v několika verzích podle charakteru použitého vzorce (např. s ohledem na max. zisk, nebo na min. podíl kooperací). Zvláště u těchto úloh se s výhodou uplatní evidence elektronických příloh (např. soubory MS Office, CAD soubory). Na všechny procesy lze aplikovat nástroje Workflow s uživatelsky nastavitelnými scénáři úkolů.

Důležitou vlastností je podpora statistického vyhodnocování podle průběžných nebo koncových stavů nabídek. Uživatelsky definované stavy (např. v jednání, akceptováno, odmítnuto z důvodu ceny, odmítnuto z důvodu pozdního termínu) agregované za zákazníky nebo období poskytují silný manažerský nástroj.

 

Správa obchodní zakázky

Pro zpracování objednávky zákazníka je k dispozici aparát Obchodní zakázky. Zakázka obsahuje položky s vazbou na finální výrobek. Z položky zakázky získává uživatel informace o ceně, zásobě a při vnoření se do TPV také o struktuře a potřebné technologii.

Obchodní případ může být realizován po částech, buď postupným přidáváním dalších položek, nebo dodatečným doplňováním struktury samotného finálního výrobku. Taková podpora se s výhodou využije například u výroby složité a neopakované, s dlouhou průběžnou dobou, kde se předpokládá přírůstková tvorba technické dokumentace.

Jiným případem jsou výrobní firmy zajišťující výrobu vlastních finálních výrobků založenou na variantním základě. Pro podporu řešení těchto obchodních situací je nabízen speciální modul Konfigurátor výrobků. Z požadavků zákazníka dokáže založit nové provedení výrobku a automaticky k němu sestaví odpovídající technickou dokumentaci.

 

Bude-li plnění položek prodejní objednávky zajišťováno výrobou, jsou tyto postoupeny do zakázky výrobní pro zaplánování požadovaného objemu.

 

Konfigurátor výrobků

Jde o podporu činností obchodních referentů. Princip je založen na existenci katalogu výrobků, jejichž seznam tvoří základní rámec výrobního programu firmy. Každý výrobek z katalogu může být dále rozvíjen určitými variantními vlivy (např. barva, délka, druh spojení, potah atd.) do dalších kombinací. Varianty se objevují v požadavcích zákazníků na nová provedení výrobků a konfigurátor je seskupuje a kontroluje tak, aby se vzájemně nevylučovaly. To znamená, aby byla zajištěna např. vyrobitelnost nebo estetičnost požadovaného provedení. Jde o tak zvaný nesymetrický konfigurátor, kdy po zvolení konkrétní varianty se může zúžit výběr zbývajících variantních vlivů.

K základním vlastnostem konfigurátoru patří vyhodnocení, zda pro požadovanou kombinaci variant již existuje provedení. Pokud ne, tak založí nové a prověří současně, zda struktura výrobku vyhovuje podmínkám nově zakládaného provedení. V optimálním případě automaticky navrhne změnu dat TPV. U konfigurátoru výrobků se předpokládá individuální přizpůsobení.

 

Máte zájem o kvalitní informační systém pro podporu marketingu a obchodu? Napište nám