<< Zpět

Teorie omezení - TOC


21. 06. 2018

IS INmedias disponuje dalším algoritmem pro plánování výroby. Metoda je založena na teorii úzkých míst (Theory of Constraints).

IS INmedias podporuje výběr a identifikaci úzkého místa podle principu nejslabšího článku ve výrobním toku. Tím se vesměs stává výrobní zařízení s nejmenší disponibilní kapacitou ve vztahu ke kapacitě požadované. Pokud vede více paralelních cest k vyrobení různých finálních výrobků, může existovat i více úzkých míst.

Průchod výrobních zakázek zvoleným úzkým místem musí být, v souladu s požadovaným zajištěním maximálního průtoku celého výrobního systému, optimalizován. Vytížení úzkého místa na sto procent je dosahováno tím, že se zbytek výrobního systému musí podřídit rytmu úzkého místa.

Prvním opatřením je zabezpečení vhodného předzásobení úzkého místa. Nástrojem se stává časový nárazník (buffer), který zajišťuje dokončení vstupujících polotovarů nebo předcházející operace v dřívějším termínu, než by bylo za ideálních podmínek nezbytně nutné. Plánovaný čas ukončení je tedy stanoven v předstihu. Velikost časové konstanty - jeden z nastavovaných parametrů úzkého místa - je volena úměrně vzhledem k délce průběžné doby výroby a váze poruch působících ve výrobě.

Druhým krokem je zajištění včasnosti uvolňování materiálu a polotovarů do výroby. Potřebná doba je vypočítána tak, aby se tok materiálu dostal k zásobníku úzkého místa právě včas. Od požadovaného termínu výdeje materiálu do výroby se dále odvíjí plány nákupu materiálu a plány výroby nižších stupňů polotovarů. Jejich zásoby mohou být řízeny principem minimální hladiny.