Rychlý kontakt:

Tel./Fax: +420 543 254 258
Mobil: +420 603 417 453
E-mail:

Technická příprava výroby

V oblasti TPV poskytuje INmedias profesionální řešení pro ty nejnáročnější uživatele. Tvorbu struktury výrobku zajišťuje Kusovník, posloupnost výrobních činností předepisuje Technologický postup, plánované ocenění výrobků a zakázek stanoví Kalkulace nákladů, roztřídění do skupin podobných dílů umožní Třídník součástkové základny, životní cyklus výrobku udržuje systém Změnového řízení, definici konstrukčních a technologických variant zabezpečí aparát Variantní dokumentace.

 

Kusovník

Primární vazby nižší versus vyšší mezi vyráběnými a nakupovanými komponentami výrobku vznikají na principu stavebnicového kusovníku s neomezeným počtem pozic v dané úrovni a libovolným počtem úrovní vnoření. Výpočtovými funkcemi se vazby snadno převedou do podoby kusovníku strukturního, souhrnného, rozdílového a inverzního. Vyžaduje-li to konstrukční složitost výrobků a odlišují-li se konstrukční celky od požadovaného sestavování pozic při výrobě a montáži, lze uspořádat vazby odlišně ve dvou módech pro konstrukční nebo  technologické sestavy.

 

IS INmedias umožňuje importovat kusovníky vytvořené externími aplikacemi z datových souborů. Podporuje primárním sestavování pozic kusovníku např. v CAD systémech tím, že pro ně nabízí knihovny nakupovaných materiálů a již existujících výkresů. Dosáhne se tím jednoznačná identifikace komponent a informace o nich jsou uloženy na jednom místě, tj. v IS.

 

Technologický postup

K definici pracovních postupů lze využít neomezený počet sériových nebo paralelních operací k výrobku. Jejich popis může být libovolně podrobný. Produktivitu práce při tvorbě operací výrazně zvyšuje možnost kopírování podobných postupů a podpora „technologických“ číselníků. Mezi ně patří typové operace a typové operační úseky, pracoviště a výrobní pomůcky. Základem pro určení pracnosti operace je čas jednotkový a dávkový. Náklady na každou operaci mohou být ovlivněny plánovaným počtem dělníků a strojů, velikostí dávky, plánovanou relativní nebo absolutní zmetkovitostí. Systém umožňuje nakreslení operačního náčrtu a vytvoření návodky k operaci.

 

Kalkulace nákladů

Kalkulace slouží pro stanovení plánované ceny finálních výrobků a polotovarů vlastní výroby nebo zakázek. Systém INmedias podporuje uživatelské sestavení kalkulačních vzorců. Podle charakteru výpočtu (přímé náklady, ÚVN, prodejní cena) obsahují vzorce různé proměnné: přímý materiál, přímé mzdy, režie výrobní, odbytová a správní, ostatní náklady, zisk apod.  Kalkulace se provádí jednotlivě nebo hromadně a podle potřeby si uživatel zvolí výrobek, celou zakázku nebo v případě přecenění kompletní dokumentaci. Ocenění vstupů vychází ze sazeb tarifních tříd, hodinových nákladů pracovišť a cen nakupovaných materiálů, přičemž jejich ceny jsou volitelně dosazovány jako pevné nebo z aktuálních skladových průměrů.

 

Oceňované vstupy i výsledné kalkulované ceny polotovarů a finálních výrobků mohou uchovávat svou historii. To v případě predikce cen vstupů dovoluje kalkulovat i ceny budoucí.

 

Třídník součástkové základny

Princip třídění je založen na vertikální (hierarchické) metodě, při níž se zkoumaná množina postupně podrobněji dělí do významově stále užších podmnožin. Tyto skupiny, podle kterých se provádí dělení, určuje uživatel. K dispozici je grafická, textová nebo smíšená definice skupin. Každý výrobek může získat dva různé třídicí kódy (2 podobnostní kritéria), např. z hlediska konstrukční nebo technologické příbuznosti.

 

Změnové řízení

Změna dat TPV má v systému INmedias povahu řízené korekce u operace technologického postupu, pozice v kusovníku nebo cenové kalkulace. Aplikace změny je postavena na dvou základních atributech: číslo změny a časová platnost. S jejich pomocí se sledovaný záznam rozdělí na dva. V původním je uchována historie s časově omezenou platností, v novém se uvedou požadované změny.

 

Variantní dokumentace

Varianta je v INmedias chápána jako možnost definovat v technické dokumentaci jednotlivé varianty pozic - forma variantních kusovníků, a varianty operací - forma variantních technologických postupů. Kombinací dvou výše uvedených vlastností je podporován životní cyklus výrobku. Vznikají tak různá provedení výrobků.